A közéleti és üzleti élet szakterminológiájának jelentős részét vettük át az angolból vagy a latinon alapuló nemzetközi használatból, pl. komparatív, public relations, szegmens, kontaktus, intra- és interperszonális kommunikáció stb.

Ezek között vannak olyan kifejezések, mint pl. a marketing, szponzor, infláció, amelyeket szakmai szövegekben nem érdemes erőszakosan magyarítani, mert a nemzetközi szakkifejezés beépült a magyar nyelvbe, a megfelelője pedig hosszadalmas körülírás lenne, és nem is fedné pontosan a fogalmat vagy éppen derültséget keltene pl. infláció= felfúvódás.

Megfontolandó azonban, hogy ragaszkodjunk-e az angol kifejezéshez akkor is, ha van rövid magyar megfelelő szó pl. shop=bolt. Különösen akkor, ha az adott vállalkozás vélhetően nem is vesz részt a nemzetközi forgalomban, ami némileg indokolná a nemzetközileg használatos formát.

Nemegyszer azonban a szakmai szövegek is nehezen értelmezhetőek, ha minden mondatában négy-öt idegen kifejezés fordul elő. pl. Az EU-orientáció felerősítette a pluralizmus ignoranciáját, aminek legszignifikánsabb megnyilvánulási formája a tükör-percepció.

Az idegen szavak használata számos leíró nyelvtani problémát vet fel, a bizonytalan szófaji hovatartozás miatt gondot okoz a mondatba illesztés is, hasonlóképpen a toldalékolás sem egyszerű. Az átvett szavak továbbképzése pedig már egészen torz nyelvi formákat eredményez: shopingol, lemenedzsel.

A probléma megoldását segítheti, ha a szakemberek az új fogalom megjelenésekor igyekeznek megtalálni az idegen szó magyar megfelelőjét, mert később, ha már félig-meddig beágyazódott a nyelvbe az idegen szó, aligha kényszeríthető a szakmai és a laikus közönség arra, hogy a magyar kifejezést használja. A két alak használata pedig sok félreértést okoz. Pl. tőzsdespekuláció = elvont gondolkodás a tőzsdén, de a spekuláció szóhoz egész más képzetek társulnak. Egy egész szakma meghonosodását, fejlődését és presztízsét is befolyásolhatja a nehézkes megnevezés, amint ezt a public relations esete is mutatja. Az angol kifejezés magyarra közönségkapcsolatnak fordítható, de ehhez a magyar szóhoz sokkal szűkebb jelentés kötődik, így csak további értelmező magyarázattal bontható ki az angol kifejezés jelentéstartalma. Akik már ismerik az angol fogalmat, azok nem térnek át a magyar változatra, akik pedig először találkoznak a fogalommal, nem igazán tudják, hogy a public relations mi is valójában.

Az idegen szavak átvételekor általánosan alkalmazott eljárás a tükörfordítás, pedig ez a mechanikus módszer súlyos félreértésekhez, és erőltetett vagy hibás magyar szóképződményekhez vezet. Pl. pay off = kifizetés, ez a szó a játékelmélet egyik alapvető kategóriája. A magyarított kifejezés pont az ellenkezőjét sugallja az angol szó jelentésének. A játékos nem kifizet, hanem neki fizetnek A tükörfordítással alkotott kivásárlás, leépítés szavak pedig a magyar nyelv logikájától idegen formák, akárcsak az alultáplált, alulfejlett szavak.

Gyakran okoz kommunikációs zavart az anyanyelv használatában is a helytelen szóválasztás. Ennek forrása nemegyszer a hiányos műveltség és a tájékozatlanság még azok esetében is, akik hivatásuknál vagy közéleti szerepkörüknél fogva a sajtóban nyilatkoznak. Pl. kultuszminisztériumot, kultuszminisztert, kultusztárcát emlegetnek, összekeverik a kultúra és a kultusz kifejezéseket, és elmulasztják a kellő tájékozódást a társadalmi intézményrendszer megváltozásáról. Hasonló jelenség, amikor vallási témák kapcsán mohamedán, buddhista stb. egyházakról beszélnek, holott az egyház elnevezés csak a keresztyén vallásfelekezetekre alkalmazható.

A szóválasztás jellegzetes hibája az is, hogy a laikus közönség, a fogyasztók részére készült szakmai szövegek is túlzsúfoltak számukra értelmezhetetlen szakkifejezésekkel (terminus technikusokkal). A társadalom rétegződése tükröződik az anyanyelv szókészletében. A köznyelv és a nyelvi rétegek, így a szaknyelv között a legfontosabb eltérés a szókincsben van. A különböző szakmák művelői másként válogatnak a nyelv szókészletéből. A közgazdasági szaknyelvnek is van sajátos terminológiája, de ennek használata csak szűk szakmai körökben ajánlatos.